Baltic Shale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niezależną Spółką, której działalność koncentruje się na poszukiwaniu i wydobyciu ropy naftowej z formacji skał łupkowych Dolnego Paleozoiku położonych w lądowej części Basenu Bałtyckiego. Baltic Shale jest spółką 100% zależną od Northam. Nasze doświadczenie oraz kompetencje wykonawcze znalazły odzwierciedlenie w decyzji Ministra Środowiska wydanej w listopadzie 2016r., który pozytywne ocenił Spółkę w postępowaniu kwalifikacyjnym mającym na celu ocenę zdolności przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, a następnie umieścił Baltic Shale w wykazie podmiotów kwalifikowanych.

Rejestr podmiotów kwalifikowanych

Spółka działa obecnie na obszarach dwóch koncesji położonych na terenie Syneklizy Perybałtyckiej, gdzie sukcesywnie buduje zbilansowane projekty inwestycyjne na bazie szczegółowych badań geologicznych i geofizycznych. Nasze działania operacyjne oparte są na zaawansowanej analizie, badaniach, optymalizacji kosztów i zaangażowaniu wykwalifikowanego Zespołu. Posiadamy doświadczenie we współdziałaniu z organami administracji publicznej, zarówno na szczeblu rządowym jak i regionalnym oraz branżowym. Specjalistyczne doświadczenia zdobyte podczas wykonywania prac geologicznych na terenie północnej Polski, w tym badań geologicznych, geofizycznych i odwiertów poszukiwawczych oraz wypracowane procedury i szybka reakcja na zmienne czynniki czynią z nas godnego zaufania partnera.