Ochrona środowiska naturalnego należy do fundamentalnych zasad prowadzenia działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem niekonwencjonalnych złóż węglowodorówprzez Baltic Shale Sp. z o.o.
Baltic Shale Sp. z o.o. prowadzi działalność w sposób przyjazny i zrównoważony dla środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności, ciągle doskonaląc metody zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne.   


W ramach Polityki Ochrony Środowiska Baltic Shale Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

  • Planowania oraz organizacji prac w sposób ograniczający ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz przeznacze nie wystarczających środków w celu minimalizacji oraz zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń,
  • Wdrożenia oraz ciągłego doskonalenia procedur mających zastosowanie w sytuacjach awaryjnych, niebezpiecznych zdarzeniach oraz awariach mogących mieć negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego,
  • Przestrzegania obligatoryjnych przepisów prawnych i wszelkich innych wymagań oraz dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska naturalnego, których Baltic Shale Sp. z o.o. zobowiązana jest przestrzegać,
  • Wdrażania innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań technologicznych,
  • Monitorowania stanu środowiska naturalnego zarówno przed, jak i w trakcie prowadzenia prac oraz przywrócenia stanu pierwotnego po ich zakończeniu,
  • Racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego oraz prawidłowego  gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  • Zapewnienia środków oraz zasobów na wsparcie wdrażania “zielonych technologii” oraz ciągłego doskonalenia procesów związanych z ochroną środowiska naturalnego.
Powrót <