Ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników, podwykonawców oraz społeczności na które mają wpływ działania prowadzone przez Baltic Shale Sp. z o.o. jest kluczową zasadą w działalności Spółki. Ciągły rozwój oraz doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia jest naszym priorytetem. Baltic Shale Sp. z o.o. uważa, że prawidłowa identyfikacja zagrożeń oraz eliminacja ich z miejsca pracy pozwoli zminimalizować ryzyko zawodowe i stworzyć bezpieczne warunki pracy oraz zrównoważonego rozwoju dla całego otoczenia Spółki.

Głównymi  celami polityki Ochrony Zdrowia oraz Bezpieczeństwa w Baltic Shale Sp. z o.o. są:

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników, podwykonawców oraz  społeczności objętych działaniami Baltic Shale Sp. z o.o.,

  • Stworzenie bezpiecznego środowiska pracy nie wywierającego negatywnego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich objętych działaniami Spółki,
  • Ciągłe doskonalenie oraz zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w każdym z możliwych obszarów działalności Baltic Shale Sp. z o.o.


Dla osiągnięcia założonych celów oraz realizacji priorytetów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, podwykonawców jak i społeczności lokalnych Baltic Shale Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

Zabezpieczenia niezbędnych środków w celu zagwarantowania skutecznej ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich zaangażowanych w trakcie prowadzenia działalności Spółki,

  • Stosowania wszelkich obowiązujących regulacji prawnych, procedur oraz dobrych praktyk w przemyśle poszukiwawczo wydobywczym,
  • Identyfikacji oraz oceny zagrożeń występujących lub mogących zaistnieć  w przyszłości oraz wprowadzenia środków zapobiegawczych i minimalizujących adekwatnych do rozpoznanych zagrożeń,
  • Opracowania i stosowania planów reagowania w sytuacjach awaryjnych, w celu zminimalizowania skutków możliwych zdarzeń,
  • Stosowania najlepszych dostępnych środków ochrony zdrowia zarówno zbiorowych jak i indywidualnych,
  • Ciągłego monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy,
  • Stosowania bezpiecznych innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań ergonomicznych,
  • Automatyzacji procesów szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia personelu,
  • Promowania kultury bezpiecznego zachowania w miejscu pracy, zwiększania świadomości pracowników w zakresie szeroko rozumianego BHP oraz ochrony zdrowia pracowników poprzez szkolenia oraz kampanie motywacyjne.
Powrót <